algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     De kunstenaar: Engel & Haas

2.     De klant: de natuurlijke person of rechtspersoon die met Engel & Haas een overeenkomst aangaat.

3.     Vrij werk: het werk dat nader is aangeduid in de koopovereenkomst tussen Engel & Haas en de klant.

4.     Werk in opdracht: het werk dat in opdracht van de klant aan Engel & Haas wordt gedaan.

5.     Kunstwerk: zowel een Vrij Werk als Werk in Opdracht.

 

ARTIKEL 2

Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en offertes gesloten met of uitgebracht door Engel & Haas.

 

ARTIKEL 3

Totstandkoming van de overeenkomst.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van Engel & Haas aanvaardt.

 

ARTIKEL 4

Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW.

 

ARTIKEL 5

Koop van een Vrij Werk

5.1  Bij de koop van een kunstwerk worden afspraken gemaakt over:

1.     de gegevens van het kunstwerk;

2.     de gegevens van de klant;

3.     de wijze van betalen;

4.     de wijze van aflevering; en

5.     overige bijzonderheden

      5.2  Het Vrije werk wordt in overleg met de klant na aanvaarding aan de klant afgeleverd.

      5.3  Klachten over gebreken aan het gekochte Vrije Werk dienen bij aflevering bij Engel & Haas te worden ingediend. Niet tijdig klagen leidt tot verlies van                          rechten.

 

ARTIKEL 6

Betaling

      6.1 Betaling door de klant geschiedt op basis van een online betaling via Ideal of factuur.

      6.2 Gerekend vanaf de factuurdatum, begint de betalingstermijn vanaf 14 dagen te lopen.

      6.3 Bij het verstrijken van de betalingstermijn is de klant in verzuim. Vanaf de datum van het verzuim is de klant wettelijk rente verschuldigd.

 

ARITKEL 7

Eigendomsoverdracht

      7.1 Zodra de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan, gaat de eigendom van het kunstwerk van Engel & Haas over op de klant.

      7.2 Zolang de klant de betalingsverplichting niet heeft voldaan, behoudt Engel & Haas de eigendom van het kunstwerk.

 

ARTIKEL 8

Werk in opdracht

      8.1 Bij een werk in opdracht is de klant verplicht het door Engel & Haas gemaakte werk af te nemen.

      8.2 Engel & Haas zal, naargelang de klant dit wenst, de klant op de hoogte houden van de vorderingen van het werk in opdracht.

 

ARTIKEL 9

     9.1 Engel & Haas blijft houder van de auteursrechten op het kunstwerk.

     9.2 Het is de klant verboden het kunstwerk te verveelvoudigen of na te maken en /of de techniek erachter openbaar te maken.

     

  

ARTIKEL 10

Toepasselijk recht en geschillen

 Op de overeenkomst en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de klant en Engel & Haas is Nederlands recht van toepassing.

    Contact gegevens:

    Contactpersoon: Nanna Kanon

    Telefoon: 0650633377

    Email: Engelenhaas@gmail.com

    Postadres: Nieuweweg 20 8483KV Scherpenzeel (FR)

    

“ik koester en draag je, neem je mee op avontuur ”